Softvérové riešenia

Softvérové riešenia predstavujú jeden zo základných blokov infraštruktúry IT každej organizácie. Naša spoločnosť vytvára a následne implementuje pre zákazníkov unikátne softvérové riešenia šité na mieru každej organizácie berúc do úvahy osobitosti dokladových a tovarovo-materiálových tokov systémov logistiky, osobitosti obchodnej politiky, ekonomických a právnych vzťahov a podobne a vytvárajúc predpoklady pre optimalizáciu organizačných štruktúr a ľudských zdrojov za účelom dosiahnutia synergického efektu a v pôsobení jednotlivých štrukturálnych prvkov v posobení na dosiahnutie maximálneho výsledku „core“ činnosti každej organizácie.

Softvérové riešenia našej spoločnosti predstavujú profesionálny nástroj, ktorý pri efektívnom zladení s technickou infraštruktúrou v rukách profesionálneho tímu predstavuje prvotný predpoklad dosiahnutia profesionálneho výsledku.

Softvérové riešenia predstavujú variácie implementácií podsystémov rodiny ekonomicko-finačného riadenia a logistiky. Jednotlivé podsystémy predtsvujú základné štyri okruhy

  • Finančno-daňový okruh, do ktorého sú zaradené podsystémy tvoriace okruh problematiky evidenie DPH (Ekonomické informácie, Evidencie dodávateľských a odberateľských faktúr, pokladne, Evidencie priznaní DPH a taktiež všetky manažérske nadstavby)
  • Evidenčný okruh, do ktorého patria podsystémy prvotného vzniku dokladov s prepojením na ekonomické informácie. Jedná sa o podsystémy ako Evidencie došlých a vydaných faktúr, ale aj evidencie majetku, dopravy, zvierat, ktoré nepatria do daňového okruhu DPH.
  • Okruh logistiky zahŕňa všetky podsystémy evidencií skladov a ich aplikácií včítane interných a externých objednávok, malopredaja a podobne.
  • Výrobný okruh predstavuje podsystémy zamerané na evidenciu a riadenie výrobných procesov organizácií.