Ekonomické informácie

Info
Platforma OS (klient):
MS Windows XPh/XPp/2000
Platforma OS (server):
Novell NetWare 5.*, 6.*, OES
Databázová platforma:
Pervasive SQL
Počet inštalácií:
144
Počet zákazníkov:
106
Verzia pre tlač:
p060801-eia.pdf
Náhľady:

Aplikácia Ekonomické informácie je centrálnou aplikáciou informačného systému EFR, ktorá umožňuje vykonávať bežné denné, mesačné, uzávierkové, koncoročné účtovné operácie. Poskytuje možnosti vedenia predpísanej ale aj doplnkovej účtovnej evidencie, účtovné knihy a výkazy, prehľady a výbery včítane top-down analýzy agregovaných údajov po prvotné zápisy.

 • Účtovníctvo s automatizovanou tvorbou účtovných kníh
  • SÚVAHA so zaokrúhľovaním
  • Výkaz ziskov a strát so zaokrúhľovaním
  • Hlavná kniha, Pokladničná kniha, Účtovný denník, Účtovné karty s komentármi k účtovným prípadom
  • Obratová predvaha s komentármi
  • Cash Flow a mnoho ďalších prehľadov
  • Automatizované koncoročné zúčtovanie včítane uzávierkových operácií
  • Účtovanie v paralelných obdobiach
  • Automatické kontroly účtovania a súvzťažností
 • Vnútropodnikové účtovníctvo
  • Náklady a výnosy
  • Pohyby účtov zásob
  • Vnútropodnikové výsledovky
 • Automatizované tuzemské a zahraničné saldokonto včítane:
  • Predbežnej a výslednej penalizácie
  • Automatizovaných i ručných upomienok pohľadávok
  • Automatizovanej realizácie vzájomných zápočtov
  • Nezávislých párovaní s automatizovaným Zaúčtovaním halierových a kurzových rozdielov
  • Bilancií, rekapitulácií, výberov a prehľadov
  • Devízových podkladov
 • Automatizovaný styk s peňažným ústavom
  • Automatizovaná tvorba databanky príkazov k úhrade
  • Automatická kontrola na saldokonto
  • Automatizované zaúčtovanie bankových operácií
  • Homebanking, Internetbanking
 • Kurzové lístky
 • Systém sledovania nákladov na kvalitu ISO 9000-4
 • Systém vedenia podsúvahovej evidencie